Tehlikeli Madde Taşımacılığında Taraflar

05 Aralık 2015
Yazar :  

Ülkemizin de taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması “ADR”  (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) kapsamında bir takım uygulamalar yürürlüğe konulmaya başlanmıştır.

Adr sözleşmesi doğrultusunda, öncelikle tehlikeli madde olarak tanımlanan madde ile iş ve işlem yapanlar belgelendirilmeye (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) başlanmış sonrasında ise bu işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurulması zorunlu kılınmıştır.

Tehlikeli mal veya tehlikeli madde, Adr tarafından yasaklanmış veya Adr ile öngörülen koşullar altında taşınmasına müsaade edilmiş madde veya nesneleri ifade eder. Tehlikeli madde ile ilişkili olan her işletme Adr kapsamında bir takım yükümlülük altındadır. Bu yükümlülük sahipleri Adr kapsamında tarafları oluşturmaktadır. Taraflar, hem Adr’ de hem de ülkemiz mevzuatında (örn. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’te) tanımlanmıştır. Bunlar Alıcı, Dolduran, Boşaltan, Gönderen, Yükleyen, Paketleyen, Taşıyıcı, Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisinden ibarettir. Tarafların isimlendirmelerinde ülkemiz mevzuatında ve ADR sözleşmesinde farklılık görülebilmektedir.  Bir işletme belirtilen taraflardan tek bir taraf olabileceği gibi tamamı da olabilmektedir.

Alıcı

Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeyi ifade eder. Taşıma işlemi taşıma sözleşmesi olmadan yürütülüyorsa, vardıklarında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletme alıcı kabul edilir.

Doldurucu / Dolduran

Tehlikeli malları bir depoya (tankere, sökülebilir tanka, portatif tanka veya tank konteynere) ve/veya bir araca, büyük konteynere veya toptan dökme halinde taşıma için küçük konteynerlere, bir akülü araca veya ÇEGK'ye (Çok elemanlı gaz konteyneri) dökme olarak dolum yapan herhangi bir işletmeyi ifade eder.

Boşaltıcı / Boşaltan

Konteynerin, yığın konteynerin, ÇEGK’nin (Çok elemanlı gaz konteyneri), tank konteynerin veya portatif tankın bir araçtan çıkarılması, ambalajlı tehlikeli malların, küçük konteynerlerin veya portatif tankların bir aracın veya konteynerin içinden veya üzerinden boşaltılması, tehlikeli malların bir tanktan (tanker, sökülebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) veya bir tüplü gaz tankerinden, MPÜB’den (Mobil (gezgin) patlayıcı üretim birimi), ÇEGK’den (Çok elemanlı gaz konteyneri) veya dökme halinde veya dökme bir konteynerde taşıma için kullanılan bir araçtan, büyük konteynerden veya küçük konteynerden boşaltan işletmeleri ifade eder.

Gönderen

 Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen ve taşıma evrakını imzalayan, kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işletmeyi ifade eder. Taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesi altında yürütülüyorsa, gönderen taşıma sözleşmesine göre gönderendir

Yükleyici / Yükleyen

Ambalajlı tehlikeli malların, küçük konteynerlerin veya portatif tankların bir aracın veya konteynerin içine veya üzerine yüklenmesi veya Konteynerin, yığın konteynerin, ÇEGK’nin, tank konteynerin veya portatif tankın bir aracın üzerine yükleyen işletmeleri ifade eder.

Ambalajlayıcı/ Paketleyen

Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler)  de dahil olmak üzere, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleten ya da bu malların paketlerini, etiketlerini değiştiren işletmeleri,

Tank konteyner/portatif tank operatörü tank / Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi Taşınabilir tank ya da tankerlerin, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmeyi ifade eder.

Taşıyıcı

Taşıma kontratı olsun ya da olmasın taşıma işlemini yürüten işletmeyi ifade eder. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik ekinde bulunan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi matbu başvuru dilekçedeki Faaliyet Konuları kısmında  “Taşıyıcı” olarak bir bölüm bulunmamaktadır.

Adr’ ye göre gönderen, taşıyıcı, alıcı esas tarafları oluştururken yükleyici, ambalajlayıcı, doldurucu, tank konteyner/portatif tank operatörü ve boşaltıcı diğer tarafları oluşturmaktadır.  

0 Yorum 4902 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top